GEBRUIKSVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Kanka Japan. Op de hele website verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Kanka Japan. Kanka Japan biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma’s en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “dienst” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van Inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de Site of gebruik maken van enige Services. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen.

DEEL 1 – VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door deze Servicevoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze website.

U mag onze producten niet gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst enige wet in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beƫindiging van uw Diensten.

DEEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment iemand om welke reden dan ook de dienst te weigeren.
U bent zich ervan bewust dat uw inhoud (geen credit card informatie) kan worden verzonden.

onversleuteld en omvat (a) transmissies over verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer zij via netwerken wordt verzonden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en beperken of beĆÆnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.

DEEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

DEEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of enig deel of inhoud) te wijzigen of stop te zetten

(en de gevolgen daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, stopzetting

of opschorting van de Dienst.

DEEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven zoals ze in de winkel worden getoond. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Alle aanbiedingen van producten of diensten op deze website zijn nietig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele gebreken in de dienst zullen worden verholpen.

DEEL 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres worden geplaatst. Als wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, dealers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummer en vervaldatum, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons retourbeleid.

DEEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is”, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik van optionele hulpmiddelen die via de Site worden aangeboden, geschiedt geheel op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u dient zich ervan te vergewissen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Site (met inbegrip van de vrijgave van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

DEEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze Site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 – OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen doet (bijv. inzendingen voor wedstrijden) of indien u, zonder verzoek van ons, creatieve ideeĆ«n, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal indient, hetzij online, per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk “Opmerkingen”), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u bij ons indient te allen tijde en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiĆ«ren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) compensatie te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, om het even welke inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die de intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, lasterlijk of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de herkomst van de Opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die door u of een derde partij zijn geplaatst.

DEEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Op het verstrekken van persoonlijke gegevens via de Winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons privacybeleid te lezen.

DEEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze Site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Dienst of een verwante website wordt toegepast, mag worden geĆÆnterpreteerd als zou alle informatie in de Dienst of een verwante website gewijzigd of bijgewerkt zijn.

DEEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken op te treden of deel te nemen.

om deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatswet, regel, statuut of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden, (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afstamming, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type malware te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spin, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsvoorzieningen van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beƫindigen indien u een van de verboden gebruiken overtreedt.

DEEL 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen stopzetten.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de Dienst op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt, worden verstrekt (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is” voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Kanka-Japan.nl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of producten verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

DEEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Kanka Japan en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, partners, ambtenaren, directeuren, agenten, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door derden wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

DEEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

DEEL 16 – BEƋINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vĆ³Ć³r de datum van beĆ«indiging zijn ontstaan, blijven in alle opzichten na de beĆ«indiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze worden beƫindigd door u of door ons. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beƫindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Indien wij van mening zijn dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd, of vermoeden dat u deze niet hebt nageleefd, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beƫindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beƫindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

DEEL 17 – DE GEHELE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die wij op deze website of met betrekking tot de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geĆÆnterpreteerd in het nadeel van de schrijvende partij.

DEEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Staten.

DEEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of dienst na de bekendmaking van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

DEEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan ons via contact@kanka-japan.nl.